เซลล์สืบพันธุ์(GAMETE) ของสิ่งมีชีวิตพอลิพลอยด์ (POLYPLOIDY)

จากบทความเรื่อง polyploidy (เบญจมาศ, 2548) สิ่งมีชีวิตพอลิพลอยด์ หมายถึง “สิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนโครโมโซมมากกว่า 2 ชุดขึ้นไป เซลล์สืบพันธุ์(gamete) ของสิ่งมีชีวิตพอลิพลอยด์ (polyploidy) ปุณยาพร บริเวธาน

อ่านเพิ่มเติม